Home

Júda fiai

1 Krónikák 4 NT-HU - Júda leszármazottjai - Júda fiai

Júda leszármazottjai - Júda fiai voltak Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál. Sóbál fia, Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei. Ezeknek volt Étám az apja: Jizreel, Jismá és Jidbás. Nővérük neve Haclelpóni volt. Penuél Gedór apja, Ezer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efráta elsőszülöttjének, Betlehem apjának a. Jeremiás 7,30 Júda fiai tették velem e szégyent, Házamban, mely nevemről hívatik. És engemet megbecstelenítének

(Júda fiai) - Wikiforrá

Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Isszakár, Zebulon, Gád, Áser, Naftali, Dán, József és Benjámin. Ők a zsidó törzsek ősei. Egy lánya is ismert: Dina. A két legkisebb fiú, József és Benjámin voltak Ráhel fiai, ezért őket jobban szerette, főleg Józsefet. Józsefre ezért féltékenyek voltak a testvérei, és eladták Egyiptomba. Júda fiai és Izrael fiai egybegyűlnek, egy fejedelmet választanak, s nem férnek el többé a földjükön, mert nagy nap lesz Jiszreel napja. 3. fejezet Az Úr később így szólt hozzám: Menj el újra és szeress egy olyan asszonyt, akinek szeretője van és házasságtörő; úgy, ahogy az Úr szereti Izrael fiait, noha más.

Júda (Biblia) - Wikipédi

 1. , Naftáli, Gád és Ásér. Júda leszármazottjai - Júda fiai: Ér, Ónán és Sélá, akiket a kánaáni Batsúá szült Júdának. Az Örökkévaló látta, hogy Ér, Júda elsőszülött fia gonosz, ezért megölte őt. Júdának Támártól, a saját menyétől is született két fia.
 2. Kr ó nika I. k ö nyve 2.fejezet. J á kob é s J ú da fiai. Ezek az Izr áel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon; Dán,..
 3. den más törzsét.Jákób próféciája teljesedett be itt, amit Júdáról mondott (1Mózes 49,10)
 4. kifejezés szerepel, hogy Júda fiai, ők ugyanis a Júda törzséhez tartozó iz-raeliták, Jákób utódai. A folytatásban már olvasni kezdtük, hogy azok a törzsek, akik nem fo-gadták el Dávidnak az uralkodását, azok harcba mennek Júda törzse ellen. Tehát Júda fiai harcolnak, polgárháború zajlik elég hosszú ideig ott az or

Júda leszármazottai 4 1 Júda fiai voltak: Pérec, Hecrón, Karmí, Húr és Sóbál. 2 Sóbál fia, Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei. 3 Ezeknek volt Étám az apja: Jizreel, Jismá és Jidbás; nővérük neve Haclelpóní volt. 4 Penúél Gedór apja, Ézer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efrátá elsőszülöttjének. Ez Júda fiai törzsének az öröksége (Józsué 15) Steinbach József, 2020-04-19 04:00:00 - Júda törzse kapott először örökséget, és legnagyobb törzsként területe meghaladta minden más törzsét. Jákób próféciája teljesedett be itt, amit Júdáról mondott (1Mózes 49,10)

1 Chronicles 4 KAR - Júda fiai [ezek:] Bibli

1 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az õ családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 2 Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek szélétõl, a tengernyelvtõl fogva, a mely délfelé fordul. 3 És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délrõl Kádes-Barneának. Hungarian 1 Júda fiai [ezek:] Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál. 2 Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei. 3 Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az õ hugoknak neve Haslelponi. 4 Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsõszülöttének, Húrnak fiai, a ki. Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háznépe Béth-Asbeában; 22. És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, a kik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem. De ezek már régi dolgok. 23. Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak

Juhász Gyula: (JÚDA FIAI) Verstár - ötven költő

1 Júda fiai [ezek:] Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál. 2 Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei. 3 Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az õ hugoknak neve Haslelponi. 4 Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsõszülöttének, Húrnak fiai, a ki Bethlehem atyja vala 4 Júda fiai voltak: Pérec+, Hecron+, Kármi, Húr+ és Sobál+. 2 Sobál fiának, Reájának a fia volt Jahát; Jahát fiai voltak Ahumái és Lahád. Ezek voltak a córatiták+ családjai. 3 Étám+ apjának* a fiai ezek voltak: Jezréel, Jisma és Jidbás (a lánytestvérüket Haclelponinak hívták), 4 továbbá Pénuel, Gedor apja, és Ézer, Húsa apja 9. Azután pedig alámenének a Júda fiai, hogy harczoljanak a hegységen, a déli tartományban és a lapályon lakó Kananeus ellen. 10. És elment Júda a Hebronban lakó Kananeus ellen, - Hebron neve azelőtt Kirjáth-Arba volt, - és megverték Sésait, Achimánt és Thalmáit. 11. Onnan pedig méne Debir lakói ellen 21 Júda fiának, Sélának a fiai voltak: Ér, Léká atyja, Ladá, Márésá atyja és a takácsok házának a nemzetségei Bét-Asbéában, 22 azután Jókím meg a kózébáiak, Jóás és Száráf, akik Móábból házasodtak, de visszatértek Betlehembe. Régi dolgok ezek

Kr ó nika I. k ö nyve 3.fejezet. D á vid fiainak é s J ú da kir á lyainak n é vsora. Ezek a D ávid fiai, akik Hebronban születének nék.. És Keneusnak, a Mózes ipának fiai is felmentek a pálmák városából a Júda fiaival a Júda pusztájára, mely délre van Aradtól, és elmentek és letelepedtek a nép között. 17. És elment Júda az ő atyjafiával, Simeonnal, és megverék a Czéfátban lakó Kananeust, és elpusztították azt, és elnevezték a várost Hormának Azután pedig alámenének a Júda fiai, hogy harczoljanak a hegységen, a déli tartományban és a lapályon lakó Kananeus ellen. És elment Júda a Hebronban lakó Kananeus ellen, - Hebron neve azelőtt Kirjáth-Arba volt, - és megverték Sésait, Achimánt és Thalmáit. Józs. 15,13., Józs. 15,19. Onnan pedig méne Debir lakói ellen Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háznépe Béth-Asbeában; 22. És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, a kik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem 2 Ezek voltak Izrael+ fiai: Rúben+, Simeon+, Lévi+, Júda+, Issakár+, Zebulon+, 2 Dán+, József+, Benjámin+, Naftali+, Gád+ és Áser+. 3 Júda fiai ezek voltak: Ér, Onán és Séla. Ez a három született neki Sua lányától, a kánaánita nőtől.+ De Ér, Júda elsőszülöttje megharagította Jehovát, ezért Isten megölte őt.+ 4 Támár+, a menye szülte Júdának Pérecet+ és.

Júda Fiai T.B. Sab

15 1 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az õ családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 2 Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek szélétõl, a tengernyelvtõl fogva, a mely délfelé fordul. 3 És halad. A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Cin pusztája délre, a déli határnak végén. 2. Vala pedig az ő déli határuk a Sós-tengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, amely délfelé fordul

Ezenkívül Jeruzsálem sem tartozott Júda területéhez. Bár Bír 1,8 szerint elfoglalták a várost Júda fiai, de a jebúszi őslakókat nem irtották ki egészen. Így azok továbbra is ott maradtak (Bír 1,21), sőt annyira megerősödtek, hogy Dávid csak nagy hőstettel tudta elfoglalni a várost (2Sám 5,6kk). Azelőtt Hebrón volt a. 1 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az õ családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.. 2 Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek szélétõl, a tengernyelvtõl fogva, a mely délfelé fordul.. 3 És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délrõl Kádes-Barneának. - 2Kir, 18:3-6 Nem sokkal hatalomra kerülése után valószínűleg csatlakozott a környező államok asszír ellenes lázadásához: II. Sarrukín asszír király Kr. e. 710 -ben Júda leveréséről beszélt. Később Ezékiás Merodach-Baladánnal Babilónia királyával próbált szövetkezni Asszíria ellen. Ezért Kr. e. 701 -ben Sarrukín utóda, Szín-ahhé-eríba hatalmas. A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 4 Móz. 34,3. Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul 1 Júda fiai [ezek:] Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál.. 2 Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei.. 3 Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az õ hugoknak neve Haslelponi.. 4 Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsõszülöttének, Húrnak fiai, a ki Bethlehem atyja.

Video: 03. fejezet - Júda Fiai T.B. Sab

A krónikák első könyve Júda leszármazottjai. 4 1 Júda fiai voltak Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál. 2 Sóbál fia, Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei. 3 Ezeknek volt Étám az apja: Jizreel, Jismá és Jidbás. Nővérük neve Haclelpóni volt. 4 Penuél Gedór apja, Ezer pedig Húsá apja volt Ezután Júda fiai lejöttek, hogy harcba bocsátkozzanak a hegyvidéken, a Negeben meg a síkságon lakó kánaániakkal. Bír 1.10 Majd felvonult Júda a Hebronban lakó kánaániak ellen - Hebront azelőtt Kirját-Arbának hívták -, s legyőzte Sesájt, Achimánt és Talmájt

Rejtvénylexikon keresés: Júda egyik fia - Segitség

 1. t Júda fiai, és a Júda fiai, le-származottai vonalában ott van Dávid király. Világtörténelmileg, Izrael népe törté-nelme szempontjából is az Úr terve, üdvterve folytatódik, halad a célja felé, ez jelle
 2. Júda nem összetévesztendő Júdeával.. Júda (héberül: יְהוּדָה) bibliai személy, Jákob és Lea negyedik fia. Júda és testvéreinek az életét az ószövetségi Teremtés könyve meséli el. (Mózes I. könyve 29-50. rész). Valószínűleg Kr. e 1760 - Kr. e. 1630 közötti időszakban élhetett
 3. Júda és Támár története. 1Ebben az időben Júda elköltözött testvéreitől, és sátrát egy Hira nevű adullámi embernél ütötte fel. 2Ott meglátta az egyik kánaánitának, Suának a lányát. Feleségül vette és vele élt. 3Az fogant és fiút szült, akit Ernek nevezett.. Júda utolsó királya Sedékiás - uralkodása kezdetén - a babiloni király teljes bizalmát élvezte
 4. 1Krónikák. 4 Júda fiai voltak: Pérec+, Hecron+, Kármi, Húr+ és Sobál+. 2 Sobál fiának, Reájának a fia volt Jahát; Jahát fiai voltak Ahumái és Lahád.Ezek voltak a córatiták+ családjai. 3 Étám+ apjának* a fiai ezek voltak: Jezréel, Jisma és Jidbás (a lánytestvérüket Haclelponinak hívták), 4 továbbá Pénuel, Gedor apja, és Ézer, Húsa apja
 5. Júda fiai és Izrael fiai egybegyűlnek, egy fejedelmet választanak, s nem férnek el többé a földjükön, mert nagy nap lesz Jiszreel napja. Oz 2.3 Mondjátok testvéreteknek: Én népem! és nővéreteknek: Irgalomra leltél! Oz 2.
 6. Júda fiai összesen öten voltak. 5 Pérec fiai Hecrón és Hámul. 6 Zerah fiai pedig: Zimri és Étán, Hémán, Kalkól és Dára, összesen öten. 7 Karmi fia Ákán, Izráel megrontója, mivel lopott a kiirtandó dolgokból. 8 Étán fia Azarjá. 9 Hecrónnak ezek a fiai, akik neki születtek: Jerahmeél, Rám és Kelúbaj. 1

Jákob - Wikipédi

Valának pedig ezek között a Júda fiai közül: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme neveket ada nékik; tudniillik elnevezé Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednegónak 16. És Keneusnak, a Mózes ipának fiai is felmentek a pálmák városából a Júda fiaival a Júda pusztájára, mely délre van Aradtól, és elmentek és letelepedtek a nép között. 17. És elment Júda az ő atyjafiával, Simeonnal, és megverék a Czéfátban lakó Kananeust, és elpusztították azt, és elnevezték a várost Hormának Júda fiai törzsének városai Edom határánál, a Negeben: Kabceel, Éder, Jagur, (Józsue könyve 15, 21) Júda fiai azonban nem tudták a Jeruzsálemben lakó jebuzitákat kiûzni; így a jebuziták Jeruzsálemben élnek, Júda fiai mellett mind a mai napig

Ozeás könyve Szent István Társulati Biblia Szentírá

1,9 Azután pedig alámenének a Júda fiai, hogy harczoljanak a hegységen, a déli tartományban és a lapályon lakó Kananeus ellen. 1,10 És elment Júda a Hebronban lakó Kananeus ellen, - Hebron neve azelőtt Kirjáth-Arba volt, [Józs. 15,13-19.] - és megverték Sésait, Achimánt és Thalmáit. 1,11 Onnan pedig méne Debir lakói. Fejezet 4 . Júda fiai ezek: Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál. 2 Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei. 3 Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az õ hugoknak neve Haslelponi. 4 Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsõszülöttének, Húrnak fiai, a ki Bethlehem. 9 Jésúa a fiaival és testvéreivel, Kadmiél és fiai, Júda fiai, továbbá Hénádád fiai a fiaikkal és testvéreikkel - akik mind léviták voltak - egy emberként előálltak, hogy vezetői legyenek az Isten házát építő munkásoknak A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az õ családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 2 Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek szélétõl, a tengernyelvtõl fogva, a mely délfelé fordul Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és ennek testvérei. Júda fiai Fáresz és Zára Támártól, Fáresz fia Ezron, Ezron fia Árám. Árám fia Amináráb, Amináráb fia Naasszon, Naasszon fia Szálmon. Szálmon fia Booz Ráhábtól, Booz fia Obed Ruttól, Obed fia Jessze, Jessze fia pedig Dávid király

1 Krónika 2 ERV-HU - Izráel fiai - Izráel fiai: Rúben

Gyűljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat! Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted. Fiatal oroszlán lesz Júda, s a zsákmánytól kelsz fel, fiam. Azután elnyújtózkodik, s úgy fekszik ott, mint egy oroszlán, mint egy. 1 Chronicles 9. 1 Az egész Izráel megszámláltatván nemzetségeik szerint, beirattak az Izráel és Júda királyainak könyvébe, a kik gonoszságukért Babilóniába vitetének. 2 A legelső lakosok az ő jószágaikon s városaikban, ezek: Izráeliták, papok, Léviták és Nétineusok. 3 Mert Jeruzsálemben laktak a Júda fiai közül s Benjámin fiai közül, Efraim és Manasse fiai. Józs 15 Júda határai 1. Ez jutott sorsolással Júda fiai törzsének nemzetségenként: Edóm határánál a Cin-puszta, Témán szélétől a Délvidék felé. 2. Déli határuk a Sós-tenger végétől, a Délvidékre..

Mai ige(biblia)-2020

 1. Júda Júda! Téged magasztalnak atyádfiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz s meghajolnak előtted atyádnak fiai. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam
 2. JJojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében, jött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és meg-szállta azt. () Mondta a király Aspenáznak, az udvarmeste-rek fejedelmének, hogy hozzon Izráel fiai közül királyi magból való, elõkelõ származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozá
 3. Júda törzse azonban - úgy tűnik - nem nyugodott bele a kudarcba, és Józsué halála után is tovább folytatta szállásterületének meghódítását. Ezúttal a jebuzeusok ellen is sikeresen vették fel a küzdelmet: azután Jeruzsálem ellen hadakoztak a Júda fiai, és elfoglalván azt, lakosait levágták fegyver élével, a.
 4. 16 Kéninek, Mózes apósának a fiai is fölmentek a pálmák városából Júda fiaival a Júda pusztájába, amely a Délvidéken van Arádnál, és ott telepedtek le a néppel együtt. 17 Ezután Júda elment testvérével, Simeonnal, és megverték a Cefatban lakó kánaániakat

Júdának fiai mindnyájan öten valának. 1 Móz. 38,29. fejezetében, Júda fiai, Ér és ~ történetében ítéli el. Ér egy Támár nevű asszonyt vett feleségül. A férfi saját gonoszsága miatt meghalt, így Támár férj és gyermek nélkül maradt Ezek az Izrael fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon, 2. Dán, József, Benjámin, Naftali, Gád és Áser. 3. Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék neki a kánaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az [Úr] 9. És előlálla Jésua, az ő fiai és atyjafiai, Kadmiél és fiai, a Júda fiai, egyenlőképen, hogy vezérei legyenek az Isten házát építő munkásoknak, továbbá Hénádád fiai, fiaik és testvéreik, - mind Léviták. 10. S midőn az építők letették az Úr templomának alapkövét, Jésua és Zorobábel oda állaták Károli Biblia hírei blogja a Network.hu-n. Szeretettel köszöntelek a Károli Biblia közösségi oldalán! Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, fórumozhatsz, stb.. Ezt találod a közösségünkben

És Perec fiai voltak: Checróntól a checróni család, Chomultól a chomuli család. 22. Ezek Júda családjai megszámláltjaik szerint: hetvenhatezer és ötszáz. 23. Isszáchár fiai családjaik szerint: Tólától a tólai család, Fuvvotól a funi család; 24. Josúvtól a josúvi család, Simróntól a simróni család. 25 Ami megszűnt Izraelben, az folytatódott ott, ahol a próféciai sorsrészüknek megfelelően uralkodók lettek. Így egyebek mellett a miléz és ír krónikákban, amelyek Júda fiai szerint Zerah, annak fia Étán, annak fia Máhol, annak fia Darda és Kálól voltak Olvasmány: 2Krón 13,1-18 Ha testvéred ellen harcolsz, Atyád ellen harcolsz. Jeroboám király tizennyolcadik évében Abijjá lett Júda királya. Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Míkájáhú volt, a gibeai Úriél leánya. Háború tört ki Abijjá és Jeroboám között. Abijjá indította meg a háborút négyszázezer válogatott harcosból álló haderővel. 11 Összegyűlnek majd Júda fiai és Izráel fiai, és közösen egy fejedelmet választanak. Följönnek az ország minden részéből, mert nagy lesz Jezréel napja! 12 Mondjátok testvéreiteknek: Népem, és nővéreiteknek: Van kegyelem! 2. fejezet (20) Ez Júda fiai törzsének az öröksége (Józsué 15) - Júda törzse kapott először örökséget, és legnagyobb törzsként területe meghaladta minden más törzsét. Jákób próféciája teljesedett be itt, amit Júdáról mondott (1Mózes 49,10)

Ezek között voltak Júda fiai közül Dániel, Ananja, Misaél és Azarja is, Dániel azonban elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be magát a király ételeivel és azzal a borral, amelyet az ivott; arra kérte tehát az udvari tisztek főnökét, hogy ne kelljen magát beszennyeznie Hungarian 1 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az õ családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 2 Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek szélétõl, a tengernyelvtõl fogva, a mely délfelé fordul. 3 És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délrõl Kádes. Júda és fiai. 1 Mózes 38 A rész elején Júda megnősül, felesége fiakat szül neki: Hért, Ónánt és Sélát. Júda feleséget vesz Hérnek, Thámárt. Hér azonban gonosz volt és megöli az Úr. Az utódról való gondoskodás miatt Júda második fiát küldi be Thámárhoz, de ez a magvát az együttlét alkalmával a földre. Jáván fiai - A korai Mediterrán népek eredete. I. Rész. A görögök és latinok . Izrael egyiptomi fogságának korai időszakában Júda egyik fiának, Zerah-nak a nemzetségei elhagyták Egyiptomot és Mükénében telepedtek meg, létrehozva ott egy civilizációt. Később, miután Izrael elfoglalta az ígéret földjét, Dán. Júda és Izrael királysága A Biblia Salamont úgy mutatja be, mint bölcs embert, nagy építészt, nemzetközi hírű kereskedőt. Jeruzsálem többszöri lerombolása, valamint a templom területének hozzaférhetetlensége kizárja, hogy ásatások révén nyerjünk bizonyítékokat Salamon impozáns építkezéseiről

Lásd még Biblia; Izráel; Zsidók. Az Ószövetségben Jákób és Lea negyedik fia (1 Móz. 29:35; 37:26-27; 43:3, 8; 44:16; 49:8). Jákób megáldotta Júdát. Dávid Trónja II. Rész Júda királyi pálcája Amint azt a Dávid trónjával foglalkozó sorozatunk első részében láthattuk, Isten egy örök szövetségben kötötte magát ahhoz, hogy Dávid utódaiból mindig fog üln

A kínai menyegző - Szeretetvár Baptista Gyülekezet Pécs

Az Ige Mellett EZ JÚDA FIAI TÖRZSÉNEK AZ ÖRÖKSÉGE JÓZSUÉ 1

Júda leszármazottjai - Júda leszármazottjai: Pérec, Hecrón, Karmi, Húr és Sóbál. Sóbál fia Reájá, ennek fia Jahat, ennek fiai Ahúmaj és Lahad. Tőlük származnak a córiak nemzetségei. Húr fiai: Jizreel, Jismá és Jidbás — ők alapították meg Étám városát. A nővérük neve: Haclelpóni. Penúél fia Gedór. Ezer fia Húsá. Ezek Húr leszármazottjai, aki Efráta. A hazatértek névsora - A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a száműzetésből. Nebukadneccar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába. Zerubbábellal jött Jésúa, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Rehúm és Baaná. Az Izráel népéhez tartozó férfiak.

Gyászban Is Az Úrra Nézn

Júda! téged magasztalnak atyád fiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlánkölyök Júda; zsákmányt ejtvén, felmentél, fiam! Lehevert, lenyúgodott, mint hím-oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki veri őt fel 6 És te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izráelt. 45 hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak,. Izráel fiai föltették apjukat, Jákóbot meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. 6 Fogták jószágaikat és szerzeményüket, amit Kánaán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba: Jákób és vele együtt minden leszármazottja. 7 Elvitte magával Egyiptomba a fiait és. 11. És volt a második évben: a második hónapban, a hónap húszadikán, felszállt a felhő a bizonyság hajlékáról. 12. És elvonultak Izrael fiai vonulásaik szerint, Szináj pusztájából; és leszállott a felhő Poron pusztájában. 13. És elvonultak elsőízben az Örökkévaló parancsa szerint Mózes által. 14. És vonult Júda fiai táborának zászlaja elsőnek, seregeik.

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014) - A

1 De Izráel fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az ÚR haragja Izráel fiai ellen. 2 Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, és azt mondta nekik: Menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Ajban 6 Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 7 Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. 8 Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és. Izrael fiai Egyiptomban: 1. A Szentírásban József története (Ter 37; 39-48; 50) elmondja, hogy az Egyiptomban magas méltóságra emelkedett József egy nagy éhínség idején Egyiptomba hívta apját és bátyjait, összesen 70 személyt (46,27; Kiv 1,4-5), és ott a fáraó hozzájárulásával átengedte nekik Gósen földjét (Ter 46,34; 47,4.27; 50,9), melyet a 47,11 (vö 1:16 És Keneusnak, a Mózes ipának fiai is felmentek a pálmák városából a Júda fiaival a Júda pusztájára, mely délre van Aradtól, és elmentek és letelepedtek a nép között. 1:17 És elment Júda az õ atyjafiával, Simeonnal, és megverék a Czéfátban lakó Kananeust, és elpusztították azt, és elnevezték a várost Hormának

A Júda fiai közül pedig négyszázhetvenezer fegyverfogható férfi. (Krónika I. könyve, 21:5) Negyedik ellentmondás Hány év éhséggel fenyegette meg Dávidot, Isten prófétája Gád ? 1. Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtára adá néki, é 3,9 Jésúa a fiaival és testvéreivel, Kadmiél a fiaival, továbbá Júda fiaival, meg Hénádád fiai a fiaikkal és testvéreikkel, a lévitákkal egy emberként vállalták, hogy vezetik azokat, akik az Isten házának az építését végzik. 9: Ezsd 2,40

19. Júda fiai: Ér meg Ónon; és meghalt Ér meg Ónon Kánaán országában. 20. És voltak Júda fiai családjaik szerint: Sélotól a séloni család, Perectől a párci család, Zeráchtól a zárchi család. 21. És Perec fiai voltak: Checróntól a checróni család, Chomultól a chomuli család. 22 Azután Jeruzsálem ellen harcoltak Júda fiai; elfoglalták, lakosait kardélre hányták, a várost pedig lángba borították. Azután lementek Júda fiai, hogy harcoljanak a hegyvidéken, a Délvidéken és a Sefélá-alföldön lakó kánaániak ellen. Majd a Hebrónban lakó kánaániak ellen ment Júda. Hebrón neve azelõtt Kirjat

SÁMSON TÖRTÉNETE | A KÖNYVEK KÖNYVE | Kézikönyvtár

A templomokhoz kapcsolódó, gyakran családi vállalkozásra épülő banküzletek (Egibi és fiai, Marasu és fiai cégek) technikái hatottak a lüd és föníciai hitelezőkre, majd jón közvetítéssel az antik görög kereskedelmi életre is. A hellén utódállamok függőségéből Júda királysága a Júda Makkabi. Júda minden patakjában víz ömlik, forrás fakad az Úr házából, és megöntözi a Tövisek völgyét. Egyiptom pusztasággá lesz, és Edom kietlen sivataggá, mert gonoszságot cselekedtek Júda fiai ellen, és ártatlan vért ontottak földjükön. De lakott lesz majd Júda mindörökké, és Jeruzsálem nemzedékről-nemzedékre Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nahson, Nahsoné Szalmón

„Ez Júda fiai törzsének az öröksége (Józsué 15

enakiták, anakiták, Enak fiai (héb. 'nyakláncemberek'): Izrael honfoglalása idején Hebron környékének lakói. - Hatalmas termetük miatt az izraeliták óriásoknak tekintették őket (Szám 13,1; MTörv 2,10-11) Ehhez lehet igazítani az Izrael és Júda királyainak egymáshoz viszonyított uralkodási éveit, amelyekkel eljutunk a babiloni fogsághoz, a teremtés szerinti 3508-ba, ie.605-be. Salamon halálát követően az ország kettészakadt. Északon Izrael, 10 törzse, délen Júda 2 törzzsel Azután elvivék õt Jeruzsálembe, és ott meghala. 8 Azután Jeruzsálem ellen hadakoztak a Júda fiai, és elfoglalván azt, [lakosait] levágták fegyvernek élivel, a várost pedig lángba borították. 9 Azután pedig alámenének a Júda fiai, hogy harczoljanak a hegységen, a déli tartományban és a lapályon lakó Kananeus ellen. 10.

Izrael fiai azonban megszegték az átokparancsot: Áchán, Karmi fia, aki Zerach fiának, Zabdinak volt a fia, Júda törzséből, vett abból, ami átok alá esett, s az Úr haragja fellobbant Izrael fiai ellen 4 Mózes 1 IBS-fordítás (Új Károli) 1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földébõl való kijövetelök után a második esztendõben, mondván: 2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden. 554 | Nehémiás 11,25 da fiának, Zerahnak a fiai közül a király tanácsosa volt a nép minden dolgában. 25 A Júda fiai közül valók a vidéki városok és határaik közül Kirjat. Hetek Közéleti Hetilap - <strong>Júdea különleges helyet foglalt el az ókori Izraelben, mivel az Örökkévaló Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, melyet szeret. Egyedül ez a törzs és ez a terület kapott ígéretet arra, hogy a fogság és szétszóratás ellenére is örökké megmarad, nemzedékről nemzedékre" Akkor rászállt az Úr Lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, aki Zekarjáhú fia, az Benájá fia, az Jeiél fia, az Mattanjá fia, Ászáf fiai közül való lévita volt, és megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király

Bibliatanulmány gyerekeknekCseri Kálmán igehirdetése 2005

Mert ahogy az öv az ember derekához simul, úgy csatoltam én is magamhoz Júda egész házát - mondja az Úr -, hogy népemmé, dicsőségemmé dicséretemmé és hírnevemmé legyenek! De ők nem hallgattak rám. Ez az Isten igéje. Jer 13,1-11. VÁLASZOS ZSOLTÁR : Válasz: Elhagytad az Urat, * aki alkotott téged. (Vö. 18a. vers. Contextual translation of júda from Hungarian into Spanish. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory Ígéret földjének elfoglalása: Izrael fiainak honfoglalása az Ábrahámnak ígért földön.- A MTörv és Józs szerzője szerint 2 részletben ment végbe: azután, hogy D-ről nem sikerült Kánaánt elfoglalniuk (Szám 14,44; MTörv 1,19-46), a 12 törzs megkerülte Edomot és Moábot (Szám 20,14-21,20; MTörv 2,1-23), legyőzte Szichont és Ogot, s elfoglalta a földjüket (Szám 21.

 • Italy style gardrób árgép.
 • Neuzer kerékpár vélemény.
 • Élődonoros májátültetés.
 • Samsung cf 101.
 • Férj szülinapi köszöntő.
 • Most beautiful cities in Europe 2019.
 • Alma eladó borsod.
 • Spanyol királyi család lakhelye.
 • Laparoszkópia után mikor lehet próbálkozni.
 • Porto könyvesbolt.
 • Tüszős mandulagyulladás ospen.
 • Gázkészülékek felülvizsgálata 2019.
 • Tesz vesz város könyv eladó.
 • Durran a kazán.
 • Egykezes evezés.
 • I minho.
 • Szuperhősök Képek.
 • Német alap mondatok.
 • Dalgona coffee recept magyarul.
 • Willamette meteorit.
 • Sony dslr.
 • Szergej jeszenyin búcsúverse.
 • Samsung cf 101.
 • Skoda 1.2 tsi motor.
 • Amanda seyfried gyereke.
 • YouTube com activate.
 • Legos filmek.
 • How old is pokemon anime.
 • Biztonsági őr órabér.
 • Mediterrán ciklon.
 • Nyugtalan láb szindróma gyógyitása.
 • Alkohol terhesség első heteiben.
 • A majomkirály netflix.
 • Tilia tomentosa.
 • Beszélő jinn.
 • Platform kritikus tömeg.
 • Köbe.
 • Chioggia velence hajóval.
 • Ezüst szürke haj.
 • Lézeres hegkorrekció ár.
 • Füge érlelése.